Na Kaštijunu završeni radovi na unapređenju rada i otplinjavanju bioreaktorske plohe