Krulčić: U gospodarenju otpadom mora se osigurati primjena načela – onečišćivač plaća!